BACK TO HOME PAGE / POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

BEST BOOKS

 

 

 

 

 

Korzystając z niniejszej strony internetowej

<https://www.bestbooks-only.eu>,

Użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń warunki podane w poniższych postanowieniach:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

COPYRIGHT  

REGULAMIN ZAKUPU

AKCEPTUJĘ I WCHODZĘ

 

W innym przypadku, Użytkownik nie powinien przeglądać tej strony internetowej czy korzystać z niej w jakikolwiek sposób.

 

By using this website

<https://www.bestbooks-only.eu>,

the User accepts without reservation the terms and conditions set out below in the following provisions:

PRIVACY POLICY 

COPYRIGHT 

PURCHASE REGULATION

I ACCEPT AND ENTER

The User should stop using this website in case of disagreement with the below-given provisions.

 

 

 

 

 OTHER LANGUAGES – use an online or another professional translator

BACK / POWRÓT

PRIVACY POLITICS / POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony autorskiej Jean-Marc Kani <https://www.bestbooks-only.eu>

      reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego <https://www.bestbooks-only.eu>

      opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach funkcjonowania strony autorskiej Jean-Marc  Kani oraz sposób   wykorzystywania plików cookies

§1

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1.  Administrator niniejszej strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu> nie instaluje celowo żadnych cookies na twardych dyskach Użytkowników i nie ma wpływu na te cookies, które samoczynnie instalują się w celu prawidłowego działania strony w sieci internetowej, co jest poza kontrolą Administratora. Administrator nie ma dostępu do jakichkolwiek zainstalowanych cookies na twardych dyskach Użytkowników czy informacji, którą mogłyby one zawierać, a zatem nie wykorzystuje żadnych cookies w jakimkolwiek celu.

§2

DEFINICJE

1.    W niniejszej Polityce Prywatności, przyjęto następujące definicje pojęć:

a.     Strona – autorska strona internetowa Jean-Marc Kani, dostępna pod adresem <https://www.bestbooks-only.eu>.

b.    Serwis serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem <https://www.bestbooks-only.eu>.

c.     Administrator danych osobowych – podmiot, przetwarzający dane osobowe Użytkowników strony internetowej <https://www.bestbook-only.eu>.

d.    Operator Strony (Serwisu) – podmiot publikujący treści na stronie internetowej <https://www.bestbook-only.eu>.

e.    Hostingodawca firma, która udostępniła Administratorowi wydzieloną przestrzeń serwera, na której umieszczona została strona internetowa, celem umożliwienia publicznego dostępu do tej strony poprzez sieć internetową.

f.     Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z niego w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

g.    RODORozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, będącej podstawą prawną niniejszej Polityki Prywatności.

h.     PUBLIKACJE – treści publikowane na stronie <https://www.bestbook-only.eu>, w tym na temat książek autorstwa Jean-Marc Kani.

i.      E-BOOK - elektroniczna wersja książki w formacie PDF, której treść przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu komputerowym, jak np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie.

§3

DANE ADMINISTRATORA

      1.      Administratorem danych osobowych i równocześnie Operatorem Serwisu jest właściciel strony <https://www.bestbooks-only.eu> – Jean-Marc Kania z siedzibą w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 47, box 26, 80-213 Gdańsk–6, prowadzący działalność w trybie art. 5  Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 162 ze zm.).

      2.      Kontakt z Administratorem odbywa się w sposób podany w §4.

§4

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1.    Użytkownik ma możliwość kontaktowania się z Administratorem:

a.     poprzez Formularz „KONTAKT”, znajdujący się w stopce każdej podstrony strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu>.

b.    oraz poprzez:

c.     Formularz „ZAMÓW” oraz Formularz Zamówienia – podczas składania zamówienia na E-booki

d.    Formularzu „REKLAMACJA” oraz Formularz Reklamacyjny – podczas składania reklamacji

e.     Formularz „ODSTAPIENIE” oraz Formularz Odstąpienia od Zamówienia – kiedy Użytkownik decyduje się na odstąpienia od zamówienia.

f.     Formularz Zapytania – FRANCOBUSINESS

g.    FRANCOBUSINESS Request Form

2.    Rodzaje formularzy oraz ich opisy, tj. przeznaczenie i dane, które zawierają, określone zostały w Regulaminie Zakupu, publikowanym na Stronie.

3.    Jeżeli postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie wskazują inaczej, kontakty między Administratorem a Użytkownikiem winny być realizowane w formie pisemnej poprzez formularze i wskazany adres e-mailowy w odpowiednich formularzach, pod rygorem nieważności.

§5

KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1.    Użytkownik, po wypełnieniu odpowiedniego Formularza Zamówienia i spełnienia warunków Regulaminu Zakupu, może dokonać poprzez Serwis internetowy zakupu książek w formacie PDF, chyba że inaczej wskazano w ofercie sprzedaży E-booka, autorstwa Jean-Marc Kani, oferowanych na stronie <https://www.bestbooks-only.eu>.

2.    Dane Użytkownika dostarczone Administratorowi za pośrednictwem strony <https://www.bestbooks-only.eu> i umieszczonych na niej formularzy, Administrator nie udostępni żadnym innym podmiotom i wykorzysta te dane wyłącznie celem zagwarantowania profesjonalnej obsługi Użytkownikowi Serwisu.

3.    Przeglądanie strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu> czy kontaktowanie się z Administratorem strony poprzez Formularze pierwszego kontaktu jest anonimowe i nie wymaga od Użytkownika logowania, rejestracji czy przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych, umożliwiających Operatorowi Serwisu identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO. Wyjątek stanowi składanie przez Użytkownika zamówienia na zakup E-booka, reklamacji czy rezygnacji z umowy, tj. odstąpienia od zamówienia, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w których Użytkownik podaje swoje  dane wymienione w Regulaminie Zakupu, umożliwiające realizację przez Administratora usługi, której dany formularz dotyczy czy wystawienia faktury uproszczonej/rachunku.

4.    Administrator upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z jego treścią wyłącznie w zakresie wynikającym z postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

5.    Administrator w ramach Serwisu, bezpłatnie umożliwia Użytkownikom wyłącznie wyszukiwanie i przeglądanie treści opublikowanych na stronie internetowej <https://www.bestbooks-only.eu> na warunkach określonych w Copyright Strony.

6.    Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana w urządzeniu końcowym Użytkownika przeglądarka internetowa, na przykład: Firefox, Chrome czy Internet Explorer, zaktualizowana do najnowszej wersji.

7.    Administrator oświadcza, że żadne z podejmowanych przez niego działań w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną nie powoduje jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

8.    Na stronie internetowej: <https://www.bestbooks-only.eu> w celach referencyjnych mogą zostać umieszczone linki tj. nazwy/adresy stron internetowych, które dają możliwość Użytkownikom dokonanie zakupu książek autora – Jean-Marc Kani, także w formie papierowej lub kierują Użytkownika do stron zawierających dodatkowe informacje na temat książek Jean-Marc Kani. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu>. Zaleca się wszystkim Użytkownikom, aby przed rozpoczęciem przeglądania strony internetowej, wymienionej we wspomnianych linkach, zapoznali się z treścią jej Polityki Prywatności.

9.    Użytkownicy nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinni bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych składać zamówień. Administrator niniejszego serwisu <https://www.bestbooks-only.eu> oświadcza, że nie ma możliwości weryfikowania zdolności Użytkowników serwisu do czynności prawnych.

10. Użytkownicy, korzystając ze strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu>, akceptują bez zastrzeżeń zasady korzystania z niej, określone w niniejszej Polityce Prywatności. W innym przypadku nie powinni korzystać z tej strony internetowej.

§6

INFORMACJE W FORMULARZACH

      1.      Formularze, dostępne na stronie internetowej <https://www.bestbooks-only.eu>, zawierają informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

      2.      Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na pytanie, realizacji zamówienia lub zgłoszenia reklamacyjnego. Kontekst i opis każdego formularza w czytelny sposób informuje, jakie jest jego przeznaczenie.

      3.      Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika do Administratora jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości komunikowania się z Klientem, a w konsekwencji niemożliwością udzielenia mu odpowiedzi lub realizacji danej usługi.

§7

 SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

1.    Administrator przetwarza dane Użytkownika na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO. 

2.    Administrator traktuje wszystkie dane Użytkownika jako ściśle poufne.

3.    Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zlecenia. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika będzie skutkować niemożliwością wykonania przez Administratora zlecenia.

4.    Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Administrator nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej.

5.    Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

a.     Obsługa zapytań przez formularz.

b.    Przygotowanie, wysyłka zamówionych E-booków.

c.     Realizacja zamówionych usług płatnych i bezpłatnych.

d.    Reklamacji, odstąpienia od zamówienia czy zwrotu świadczeń.

e.     Windykacja należności.

f.     Prezentacja oferty lub informacji.

6.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, wymienione w Regulaminie Zakupu, które zostają wprowadzone do systemów Operatora celem realizacji określonej usługi, natomiast nie pozyskuje informacji o zachowaniu Użytkownika poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies.

7.    Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkownika poprzez profilowanie, a wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

8.    Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, jednak w niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji zlecenia sprzedaży E-booka Użytkownikowi lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

a.     firma hostingowa na zasadzie powierzenia

b.     kurierzy

c.     operatorzy pocztowi

d.     ubezpieczyciele

e.     kancelarie prawne i windykatorzy

f.      banki

g.     operatorzy płatności, jeśli Administrator uruchomi inną formę płatności niż na swoje konto bankowe podane w Formularzu Zamówienia opisanym w Regulaminie Zamówienia

h.     organy publiczne

9.    Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych, jeśli Użytkownik wyrazi dodatkową zgodę na tego typu usługę, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

§8

PRAWA UŻYTKOWNIKA

1.    Użytkownicy korzystający z serwisu <https://www.bestbooks-only.eu>, mają prawo do:

a.     bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

b.     dostępu do swoich danych osobowych,

c.     ich sprostowania, uzupełnienia czy aktualizacji danych

d.     usunięcia danych,

e.     ograniczenia przetwarzania danych,

f.      sprzeciwu

g.     przenoszenia danych,

h.     niepodleganiu profilowaniu

2.     Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym do profilowania (§7.7), z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.     Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§9

OCHRONA DANYCH STOSOWANA PRZEZ ADMINISTRATORA

1.    Strona internetowa <https://www.bestbooks-only.eu> chroniona jest certyfikatem SSL, generowanym dla domeny <bestbooks-only.eu> i nie ma możliwości samodzielnej zmiany zawartości certyfikatu. Certyfikat SSL służy do ochrony stron internetowych i gwarantuje zachowanie poufności danych.

2.    Wypełnione formularze wymienione w §4.1, tj.: Formularz „KONTAKT”, „ZAMÓW”, „REKLAMACJA” oraz „ODSTĄPIENIE” przesyłane są bezpośrednio na adres e-maila Administratora, natomiast Formularz Zamówienia, Reklamacyjny oraz Odstąpienia od ZAMÓWIENIA przesyłane są w formie zaszyfrowanej hasłem dostępu na adres e-mailowy Administratora, co szczegółowo zostało opisane w Regulaminie Zakupu.

3.    Hasło dostępu do zaszyfrowanych formularzy, Administrator przechowuje poza komputerem w formie zaszyfrowanej według znanego mu tylko algorytmu.

4.    Dostęp do konta e-mail Administratora, na który wysyłane są formularze, zabezpieczone jest weryfikacją dwuetapową (Two Factor Authentication – 2FA). Dodatkowo serwery pocztowe dostawcy hostingu działają w trybie SSL/Enforced TLS, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo danych przesyłanych e-mailem.

5.    Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

6.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować Użytkownikowi jego serwisu ochronę prywatności na najwyższym poziomie, co najmniej odpowiadającej przepisom prawnym obowiązujących w Unii Europejskiej (RODO), a także przepisom zawartym w krajowym ustawodawstwie prawnym.

§10

 HOSTING

1.     Serwis jest hostowany na serwerach operatora: Orange Polska, z którym Administrator strony <https://www.bestbooks-only.eu> zawarł Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

§11

LOGOWANIE I LOGI

1.     Administrator Strony nie stosuje żadnych systemów logowania. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu <https://www.bestbooks-only.eu> bez logowania czy rejestracji, po zaakceptowaniu warunków Polityki Prywatności, Regulaminu Zakupu i Copyright.

2.     Administrator strony <https://www.bestbooks-only.eu> nie jest właścicielem serwera (§10), na którym została umieszczona Strona i oświadcza, iż nie przechowuje i nie wykorzystuje żadnych logów w celu kojarzenia ich z konkretnymi osobami, korzystającymi ze Strony oraz nie wykorzystuje tych logów w celu identyfikacji Użytkownika.

§12

 ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

1.    Administrator nie stosuje żadnych technik marketingowych. Wyjątek stanowi informowanie Użytkownika o nowych wydaniach książkowych autora strony czy zmian dotyczących treści strony <https://www.bestbooks-only.eu>, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

§13

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

      1.      W zakresie czynności objętych Postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wyłącznie w zakresie winy umyślnej lub w przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają wyłączenie odpowiedzialności Administratora.

      2.      Dane Użytkownika, w których posiadanie wchodzi Administrator stanowią tajemnicę Administratora. Administrator zobowiązuje się wykorzystywać te informacje wyłącznie do realizacji zlecenia oraz wypełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§14

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, jak np. uwarunkowań technicznych dotyczących świadczenia usług czy zmiany przepisów prawnych, o czym Administrator strony poinformuje Użytkownika, publikując aktualną jej wersję na niniejszej stronie internetowej <https://www.bestbooks-only.eu/regulacje_prawne.htm>, podając datę jej aktualizacji.

2.    Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 30 marca 2022 roku.

3.    Aktualizacje niniejszej POLITYKI Prywatności dokonano w dnia: 10 lipca 2022 roku

 

JMK EYS 2

 

BACK / POWRÓT

 OTHER LANGUAGES – use an online or another professional translator

COPYRIGHT

strony autorskiej Jean-Marc Kani <https://www.bestbooks-only.eu>

ALL RIGHTS RESERVED! WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE!

ALL CONTENTS COPYRIGHTED since © 2022

by Jean-Marc Kania

WŁAŚCICIEL – posiadający pełne prawa do strony autorskiej Jean-Marc Kani: <https:/www.bestbooks-only.eu>. 

ADRES kontaktowy Właściciela – Al. Zwycięstwa 47, box 26, 80-213 Gdańsk-6.

KONTAKT z Właścicielem – poprzez Formularz „KONTAKT“, znajdujący sie na każdej podstronie niniejszej strony internetowej <https:/www.bestbooks-only.eu>.
UŻYTKOWNIK – osoba przeglądająca i korzystająca ze strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu>.

ARTYKUŁ – publikacja (książka, grafika, itp.) umieszczona na stronie internetowej <https:/www.bestbooks-only.eu>.

STRONA INTERNETOWA – strona publikowana pod adresem: <https://www.bestbooks-only.eu>.

 

1.    Właściciel wyraża zgodę na korzystanie przez Użytkownika/Klienta ze strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu> i zapoznawania się z treścią Bazy Artykułów, opublikowanych na niej wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z niniejszych postanowień.

2.    Właściciel umożliwia bezpłatnie Użytkownikowi wyłącznie wyszukiwanie i przeglądanie treści opublikowanych na stronie <https://www.bestbooks-only.eu>. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych na stronie <https://www.bestbooks-only.eu>, kopiowania ich lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.

3.    Cała zawartość strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu>, tekst, oferty, grafika, logo, zdjęcia, pliki dźwiękowe, oprogramowanie stanowią własność Właściciela niniejszej strony lub dostawców tej informacji i jest objęta PRAWEM WŁASNOŚĆI INTELEKTUALNEJ COPYRIGHT. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu> w inny sposób niż określony prawem oraz w niniejszej deklaracji COPYRIGHT jest prawnie zakazane.

4.    Właściciel nie wyraża zgody na publikowanie zawartych w niej treści w części lub w całości, ich reprodukowanie i dystrybucję w jakiejkolwiek formie, ich magazynowanie przetwarzanie czy przetrzymywanie w komputerowych bazach danych, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i formie, włącznie z wszelkimi formami kopiowania lub przy użyciu np. internetu, mediów prasowych czy telewizyjnych. Użytkownik strony <https://www.bestbooks-only.eu> może kopiować z niniejszej strony internetowej informacje wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych, spełniając równocześnie wszystkie warunki określone przez Właściciela niniejszej strony internetowej. Naukowcy, dziennikarze i inne osoby publikujące prace w oparciu o wiedzę zdobytą na stronie <https://www.bestbooks-only.eu> zobowiązani są, zgodnie z prawem COPYRIGHT, do powołania się na źródło informacji, tj. stronę <https://www.bestbooks-only.eu>, a także na artykuł i autora, którego ta informacja dotyczy.

5.    Użytkownikiem strony <https://www.bestbooks-only.eu> może być każda osoba prowadząca lub nie prowadząca działalności gospodarczej, związana z różnymi organizacjami/instytucjami pod warunkiem, że spełni ona wszystkie warunki określone w na stronie <https://www.bestbooks-only.eu/regulacje_prawne.htm>.

6.    Właściciel strony <https://www.bestbooks-only.eu> nie bierze żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy zdobytej z niniejszej strony przez Użytkownika.

7.    Wszelkie spory, które ewentualnie mogłyby zaistnieć między Właścicielem niniejszej strony internetowej a jej Użytkownikiem, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spory pomiędzy stronami będzie rozstrzygał właściwy Sąd dla siedziby Właściciela.

8.    Właściciel strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu>, w ramach obowiązującego prawa, zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian treści niniejszej deklaracji COPYRIGHT, przy czym dokonane zmiany obowiązywać będą od chwili ich opublikowania na stronie <https://www.bestbooks-only.eu>. W przypadku zmian przepisów w prawie polskim dotyczącym COPYRIGHT, Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez wprowadzenie odpowiednich korekt w niniejszej deklaracji COPYRIGHT.

9.    Używając strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu> Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszej deklaracji COPYRIGHT. Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków COPYRIGHT i/lub nie zamierza się do nich stosować, wówczas nie powinien korzystać ze strony <https://www.bestbooks-only.eu>  w jakikolwiek sposób.

10. Właściciel strony <https://www.bestbooks-only.eu> zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Copyright z ważnych przyczyn, jak np. uwarunkowań technicznych dotyczących świadczenia usług czy zmiany przepisów prawnych, o czym Właściciel strony poinformuje Użytkownika, publikując aktualną jego wersję na niniejszej stronie internetowej, podając datę jego aktualizacji.

11. Niniejsza deklaracja COPYRIGHT obowiązuje od dnia 30 marca 2022 roku.

 

JMK EYS 2

BACK / POWRÓT

 

 OTHER LANGUAGES – use an online or another professional translator

 

PURCHACE REGULATION / REGULAMIN ZAKUPU

                   1.      DOTYCZY sprzedaży publikacji elektronicznych – E-booków w formacie PDF autorstwa Jean-Marc Kani, publikowanych na stronie <https://www.bestbooks-only.eu>.

                   2.      OKREŚLA zasady zakupu E-booków poprzez stronę internetową <https://www.bestbooks-only.eu>, w tym wzajemne prawa i obowiązki stron, tj. Sprzedawcy oraz Klienta.

§1

DEFINICJE WYBRANYCH POJĘĆ

1.    SPRZEDAWCA – Jean-Marc Kania z siedzibą w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 47, box 26, 80-213 Gdańsk-6; prowadzący działalność gospodarczą w trybie art. 5  Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, (tj. Dz.U z 2021 poz. 162 ze zm.).

2.    KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3.    Strona – strona internetowa Sprzedawcy – strona autorska Jean-Marc Kani, dostępna pod adresem <https://www.bestbooks-only.eu>, na serwerze office.orange.pl.

4.    PUBLIKACJE – książki wydane przez Sprzedawcę.

5.    E-BOOK – elektroniczna wersja książki w formacie PDF, której treść przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu komputerowym, jak np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie.

6.    ZAMÓWIENIEzlecenie zakupu E-booka złożone przez Klienta w Formularzu Zamówienia, tj. umowy kupna-sprzedaży E-booków, zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sprzedawca przedstawia na stronie <https://www.bestbooks-only.eu> zarówno książki w formie E-booka, jak i w formie papierowej autorstwa Jean-Marc Kani, jednakże realizuje wyłącznie sprzedaż E-booków, a w odniesieniu do książek w wydaniu papierowym podaje linki do stron internetowych, nienależących do Sprzedawcy, gdzie Użytkownik może dokonać zakupu wybranej przez siebie wersji papierowej książki.

2.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w sposób określony w Polityce Prywatności, publikowanej na stronie internetowej <https://www.bestbooks-only.eu>.

3.    Przekazywanie Sprzedawcy danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości komunikowania się z Klientem, a w konsekwencji niemożliwością udzielenia mu odpowiedzi lub realizacji danej usługi.

4.    Kontakty między Sprzedawcą a Klientem winny być realizowane w sposób określony w niniejszym Regulaminie Zakupu oraz Polityce Prywatności strony internetowej <https://www.bestbooks-only.eu>.

5.    Klient w każdym wysłanym do Sprzedawcy formularzu, oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności, Regulaminem Zakupu, oraz z prawami Copyright, publikowanymi na stronie <https://www.bestbooks-only.eu> i akceptuje treści przedstawione w tych dokumentach bez zastrzeżeń, równocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, które podał w formularzu celem wykonania określonej w formularzu usługi przez Sprzedawcę. W przypadku braku akceptacji, Klient powinien zrezygnować z wysyłki formularza.

§3

ZAPYTANIA, SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA E-BOOKI

1. Informacje Ogólne

1.    Informacje o E-bookach zamieszczone są na stronie <https://www.bestbooks-only.eu>.

2.    Sprzedawca prezentuje dostępne E-booki na stronie <https://www.bestbooks-only.eu>, podając ich temat, autora, dane publikacyjne, krótki opis treści, rodzaj formatu, dostępność publikacji, cenę zakupu oraz wybrane postanowienia w zakresie udzielanej licencji, wymienionej w §8 niniejszego Regulaminu Zakupu.

3.    Wszystkie E-booki, oferowane na stronie internetowej <https://www.bestbooks-only.eu>, dostępne są w formacie PDF, chyba że inaczej zaznaczono przy danej ofercie E-booka.

2. Zapytania Klienta

1.    Klient składa zapytania poprzez Formularz „KONTAKT”, w którym podaje wybrany przez siebie „Nickname” (pseudonim), adres e-mail oraz pytanie do Sprzedawcy oraz Formularz Zapytania – FRANCOBUSINESS i FRANCOBUSINESS Request Form, w których dodatkowo podaje kraj pochodzenia planowanego zamówienia.

2.    Wysłanie Formularzy (§.2.1) nie zobowiązuje Klienta do zakupu E-booka.

3.    Sprzedawca odpowiada na zadane pytanie dotyczące oferty publikowanej na Stronie, zgodnie z posiadaną wiedzą i stanem faktycznym, w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi, nie podając przyczyny.

5.    Natychmiast po przesłaniu odpowiedzi Klientowi bądź odmowy jej udzielenia, Sprzedawca usuwa z komputera jego dane, podane w Formularzu „KONTAKT”.

 

3. Procedura składania zamówień na E-Booki

1.    Klient wysyła prośbę o przesłanie Formularza Zamówienia, korzystając z Formularza „ZAMÓW”, umieszczonego przy każdej ofercie E-booka umieszczonej na stronie <https://www.bestbooks-only.eu>.

2.    W celu otrzymania przez Klienta Formularza Zamówienia, Klient podaje w Formularzu „ZAMÓW”: wybrany przez siebie „Nickname” (pseudonim), adres e-mailowy, na który zostanie przesłany mu zaszyfrowany hasłem dostępu Formularz Zamówienia oraz numer telefonu komórkowego, niezbędny do wysłania Klientowi hasła dostępu niezbędnego do odszyfrowania Formularza Zamówienia oraz do zaszyfrowania go celem wysłania do Sprzedawcy, a także do odszyfrowania zakupionego E-booka.

3.    Sprzedawca, po otrzymaniu Formularza „ZAMÓW”, niezwłocznie wyśle Klientowi na podany przez Niego numer telefonu hasło dostępu do odszyfrowania Formularza Zamówienia.  

4.    Wysłanie Formularza „ZAMÓW” nie zobowiązuje Klienta do zakupu E-booka.

5.    Klient wypełnia Formularz Zamówienia i przesyła go w formie zaszyfrowanej hasłem, otrzymanym od Sprzedawcy, na adres e-mailowy Sprzedawcy podany w Formularzu Zamówienia.

6.    W celu realizacji zamówienia, Klient podaje w Formularzu Zamówienia: imię i nazwisko, adres własny lub firmy, adres e-mail, na który zostanie przesłany Klientowi zamówiony E-book zaszyfrowany hasłem dostępu wcześniej wysłanym Klientowi oraz zaznacza odpowiednie pole w Formularzu Zamówienia, jeśli zażąda otrzymania faktury (Sprzedawca wystawia faktury bez podatku VAT) czy chce odstąpić od zamówienia, a także zaznacza w odpowiednim polu formularza wybrane przez siebie tytuły E-booków. Firmy dodatkowo podają dane identyfikujące firmę.

7.    Formularz Zamówienia oznaczony jest numerem nadanym przez Sprzedawcę oraz zawiera numer konta bankowego Sprzedawcy, na które Klient, jeśli zdecyduje się zakupić E-book, wpłaca odpowiednią kwotę za zamówiony E-book.

8.    Do momentu dokonania płatności Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować, korzystając z adresu e-mailowego Sprzedawcy, podanego w Formularzu Zamówienia. W tym celu wystarczy, aby Klient podał numer zamówienia oraz informację dotyczącą zmian w zamówieniu czy jego anulowania.

9.    Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę

10. Po otrzymaniu Formularza Zamówienia oraz potwierdzeniu zarejestrowania wpłaty na podanym w Formularzu Zamówienia koncie bankowym, Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres e-mailowy Klienta, wskazany w Formularzu Zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, podając m.in. tytuł i format pliku zakupionego E-booka, jego cenę i termin w jakim plik E-booka będzie przesłany Klientowi na jego adres e-mailowy podany w Formularzu Zamówienia.

11. Data potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest datą rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

12. W przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 14 dni od daty potwierdzania przyjęcia zamówienia, zamówienie Klienta zostanie anulowane przez Sprzedawcę i uznane jako nieistniejące. Wówczas Sprzedawca usuwa z komputera wszystkie dane Klienta podane w Formularzu Zamówienia, a hasło dostępu przesłane Klientowi, szyfrujące dokumenty, zostanie anulowane.

13. Jeśli Klient wyraził zgodę na „Odstąpienie od Zamówienia” (§.4.1), Zamówione E-booki Sprzedawca wysyła natychmiast z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę dokonania opłaty, a przypadku braku takiego oświadczenia – po upływie 14-dniowego terminu, licząc od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę dokonania opłaty.

14. Zamówione E-booki wysyłane są w formacie wymienionym w ofercie i zaszyfrowane hasłem dostępu, wcześniej wysłanym Klientowi.

15. W celu otrzymania pliku zamówionych E-booków, Klient zobowiązany jest dokonać wcześniej opłaty za zamówione E-booki na wskazane w Formularzu Zamówienia konto bankowe Sprzedawcy.

16. Wszystkie E-booki zabezpieczone są w sposób podany w §6.  

17. Sprzedawca akceptuje wyłącznie wpłaty dokonane na jego konto bankowe, wskazane w Formularzu Zamówienia.

18. Sprzedawca wystawia fakturę uproszczoną/rachunek po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, wyłącznie na pisemne żądanie Klienta, złożone podczas składania zamówienia lub zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym Klient otrzymał E-booka.

19. Celem wystawienia faktury uproszczonej/rachunku, Sprzedawca może prosić o podanie niezbędnych danych.

20. Akceptując niniejszy Regulamin Zakupu, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Faktura będzie zaszyfrowana hasłem dostępu, który Klient otrzymał wcześniej od Sprzedawcy (§3.3.3).

21. Dostawa E-booka następuje po otrzymaniu wpłaty od Klienta na koncie bankowym Sprzedawcy, wymienionym w Formularzu Zamówienia, wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna, w terminie określonym i na warunkach niniejszego Regulaminu Zakupu.

22. Umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta E-booka uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności i potwierdzenia pisemnego tego faktu przez Sprzedawcę, w sposób podany w niniejszym Regulaminie Zakupu.

23. E-book uznaje się za skutecznie doręczony Klientowi, jeśli w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania mu E-booka, nie zgłosi On Sprzedawcy reklamacji w formie pisemnej poprzez Formularz Reklamacyjny, w sposób opisany w §5.

24. Sprzedawca nie realizuje zamówień międzynarodowych.

§4

ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA (UMOWY)

        1.      W przypadku, kiedy Klient złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z prawa odstąpienia od zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia) o treści:

Proszę o dostawę treści cyfrowych, tj. E-booków zamówionych przeze mnie w niniejszym Formularzu Zamówienia, natychmiast po otrzymaniu na koncie bankowym Sprzedawcy mojej wpłaty. Oświadczam, iż jestem świadomy, że w ten sposób tracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od zamówienia z chwilą wykonania przez Sprzedawcę mojego zamówienia.

i E-book został mu dostarczony, wówczas Klient traci prawo do odstąpienia od zamówienia i zwrotu uiszczonej przez Niego opłaty.  

2.    Jeśli Klient nie złożył dobrowolnie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od zamówienia, wówczas Klientowi przysługuje prawo „Odstąpienia od Zamówienia” E-booka bez podania przyczyny i bez żadnych kosztów oraz zwrot pełnej kwoty uiszczonej opłaty, na warunkach określonych w §4.3.

3.    W celu odstąpienia od zamówienia i otrzymania zwrotu opłaty, Klient zobowiązany jest, w dowolnym czasie przed upływem 14 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę dokonania opłaty, przesłać Formularz Odstąpienia od Zamówienia. Aby otrzymać Formularz Odstąpienia, Klient wysyła prośbę o jego przesłanie poprzez Formularz „ODSTĄPIENIE”.

4.    W Formularzu „ODSTĄPIENIE” Klient podaje swój „Nickname” (pseudonim), ustalony w Formularzu Zamówienia, tytuły zamówionych E-booków oraz adres e-mailowy, na który zostanie przesłany mu Formularz Odstąpienia od Zamówienia, zaszyfrowany wcześniej przesłanym mu hasłem dostępu.

5.    Klient, po otrzymaniu Formularza Odstąpienia od Zamówienia, wypełnia go i przesyła Sprzedawcy na adres e-mailowy Sprzedawcy, podany w Formularzu Odstąpienia od Zamówienia, jako załącznik do e-maila, zatytułowany – „ODSTĄPIENIE”, zaszyfrowany hasłem dostępu, który Klient wcześniej otrzymał od Sprzedawcy.

6.    W Formularzu Odstąpienia od Zamówienia, Klient podaje imię i nazwisko, adres własny lub firmy, adres e-mail, konto bankowe, z którego dokonał wpłaty, a na które otrzyma zwrot uiszczonej opłaty za zamówiony E-book,  i następnie wysyła go w formie zaszyfrowanej hasłem dostępu na adres e-mailowy Sprzedawcy, wskazany w Formularzu Odstąpienia od Zamówienia.

7.    Data otrzymania przez Sprzedawcę Formularza „Odstąpienie od Zamówienia jest datą rozpoczęcia procesu odstąpienia od Klienta Zamówienia.

8.    Jeśli Klient nie prześle Sprzedawcy wypełnionego Formularza Odstąpienia od Zamówienia, wówczas Jego Odstąpienie od Zamówienia zostaje uznane za nieistniejące i anulowane.

9.    Jeśli Klient prześle Sprzedawcy wypełniony Formularz Odstąpienia od Zamówienia, wówczas Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia procesu Odstąpienia od Zamówienia, zwrócić Klientowi całość uiszczonej przez Niego opłaty.

10. Klient ma prawo również odstąpić od zamówienia w sytuacjach opisanych w §9.3, w sposób podany w tym paragrafie.

11. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od zamówienia, co oznacza, że otrzyma zwrot pełnej kwoty, uiszczonej Sprzedawcy z tytułu zamówienia E-booka.

12. Wszystkie zwroty płatności Sprzedawca realizuje w sposób, jakiego użył Klient, dokonując płatności, chyba że Klient wyraził pisemną zgodę na inny sposób zwrotu, zaproponowany przez Sprzedawcę, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami dla Klienta.

13. Sprzedawca nie dokonuje zwrotu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie Zapłaty.

 

§5

REKLAMACJE

1.    Klient ma prawo zgłosić reklamację pisemnie poprzez Formularz Reklamacyjny, w przypadku kiedy:

a.     wystąpią problemy z otwarciem zakupionego E-booka;

b.    plik E-booka jest uszkodzony;

c.     otrzymany E-book nie odpowiada opisowi, jest niekompletny lub E-book nie zostanie udostępniony Klientowi w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Zakupu.

2.    W celu złożenia reklamacji Klient, poprzez Formularz „REKLAMACJA”, wysyła prośbę o przesłanie Formularza Reklamacyjnego.

3.    W Formularzu „REKLAMACJA” Klient podaje swój Nickname (pseudonim), ustalony w Formularzu Zamówienia, 8-znakowy numer ID licencji na użytkowanie E-booka, znajdujący się w stopce na każdej stronie E-booka oraz tytuł reklamowanego E-Booka. W przypadku reklamowania więcej niż jednego E-booka, Klient wysyła Formularz „REKLAMACJA” oraz otrzymany Formularz Reklamacyjny oddzielnie dla każdego reklamowanego E-booka.

4.    W Formularzu Reklamacyjnym Klient podaje imię i nazwisko, adres własny lub firmy, adres e-mail, 8-znakowy numer ID licencji na użytkowanie E-booka, znajdujący się w stopce na każdej stronie E-booka oraz tytuł reklamowanego E-Booka, z uwzględnieniem sytuacji opisanej w  §5.5, a także podaje krótki opis problemu, którego dotyczy reklamacja i następnie wysyła go zaszyfrowanego wcześniej otrzymanym hasłem dostępu na adres e-mailowy Sprzedawcy, wskazany Formularzu Reklamacyjnym.

5.    W przypadku, kiedy Klient nie otrzymał zamawianego pliku zawierającego zamówiony E-book, wówczas Klient podaje w Formularzu „Reklamacji” zamiast 8-cyfrowego numeru ID licencji na użytkowanie E-booka, cyfry w kolejności od 1 do 8.

6.    Data otrzymania przez Sprzedawcę wypełnionego Formularza Reklamacyjnego jest datą rozpoczęcia procesu reklamacji.

7.    Jeśli Klient nie prześle Sprzedawcy wypełnionego Formularza Reklamacyjnego, wówczas Jego reklamacja zostaje uznana za nieistniejącą i anulowana.

8.    Jeśli Klient prześle Sprzedawcy wypełniony Formularz Reklamacyjny, wówczas Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia procesu reklamacyjnego, rozpatrzyć reklamację Klienta.

9.    Klient wysyła na adres e-mailowy Sprzedawcy podany w Formularzu Reklamacyjnym, wypełniony Formularz Reklamacyjny, zaszyfrowany hasłem dostępu, otrzymany wcześniej od Sprzedawcy.

10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni od daty dokonania otrzymania Formularza Reklamacyjnego, w sposób określony w niniejszym Regulaminie zakupu.

11. Sprzedawca nie rozpatruje reklamacji po upływie 30 dni od daty przesłania Klientowi E-booka.

§6

ZABEZPIECZENIA E-BOOKÓW

1.    Każdy E-book, oferowany na stronie <https://www.bestbooks-only.eu>, zabezpieczony jest:

a.     znakiem wodnym (watermark), w którym podane jest nazwisko i imię Klienta oraz Jego numer identyfikacyjny, nadany przez Sprzedawcę, z chwilą dokonania przez Klienta zakupu E-booka. Znak wodny nie jest widoczny dla Klienta;

b.    8-znakowym numerem licencji oznaczonym symbolem ID, nadanym przez Sprzedawcę Klientowi z chwilą dokonania transakcji sprzedaży E-booka, który wraz z imieniem i nazwiskiem Klienta, publikowanym na każdej stronie E-booka w stopce;

c.     hasłem dostępu wcześniej wysłanym Klientowi, za pomocą którego Klient odszyfruje plik zakupionego E-booka.

d.    szyfrem uniemożliwiającym kopiowanie i drukowanie E-booka,

2.    Zabezpieczenia E-booka stosowane przez Sprzedawcę nie wymagają stosowania dodatkowych, specjalistycznych programów, aby otworzyć i czytać zamówioną publikację cyfrową. Zastosowany system zabezpieczeń umożliwia odczytywanie E-booka na wszystkich urządzeniach odtwarzających format PDF, a także inne formaty, jeśli będą stosowane przez Sprzedawcę.

3.    Przy każdym oferowanym E-booku na stronie internetowej Sprzedawcy: <https://www.bestbooks-only.eu> podana jest ogólna informacja techniczna dotycząca zastosowanych form zabezpieczeń E-booków, która jest obowiązująca wraz z informacją podaną w niniejszym Regulaminie Zakupu.

4.    Klientowi nie wolno usuwać zabezpieczenia zakupionego E-booka Równocześnie Klient nie ma prawa do usuwania zabezpieczeń E-booka.

5.    Plik każdego E-booka został zabezpieczony sposobem określonym w niniejszym Regulaminie Zakupu oraz prawem ochrony praw autorskich.

§7

FORMAT E-BOOKA

     1.      Jeśli inaczej nie określono w ofercie E-booka, cyfrowe publikacje oferowane na stronie Sprzedawcy <https://www.bestbooks-only.eu> zostały przygotowane w formacie PDF.

      2.      Po udostępnieniu Klientowi E-booka na warunkach pokreślonych w niniejszym Regulaminie Zakupu, Klient może dokonywać ich otwarcia m.in. za pomocą: Acrobat Reader, Przeglądarki Google Chrom (zalecane, ze względu na estetyczny wygląd E-booka), przeglądarek Microsoft Edge czy Firefox.

§8

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z E-BOOKA

      1.      E-book oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty ochroną, przewidzianą tym prawem.

      2.      Sprzedawca oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie, zarówno osobiste, jak i majątkowe, do oferowanych przez siebie E-booków na stronie <https://www.bestbooks-only.eu> i jest uprawniony do udzielania licencji.

      3.      Przy każdym oferowanym E-booku stronie internetowej Sprzedawcy: <https://www.bestbooks-only.eu> podany jest ogólny zakres licencji udzielonej Klientowi, który jest obowiązujący wraz z zakresem podanym w niniejszym Regulaminie Zakupu.

      4.      Z chwilą udostępnienia przez Sprzedawcę E-booka, zamówionego przez Klienta, obowiązuje licencja na korzystanie z E-booka, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie Zakupu, zgodnie z którą Klient:

a.     może zapisywać zakupiony E-book wyłącznie na 3 czytnikach, urządzeniach mobilnych czy komputerach, będących jego własnością, chyba że inaczej zaznaczono w ofercie E-booka;

b.    ma prawo cytowania fragmentów oferowanych na stronie <https://www.bestbooks-only.eu> E-booków, pod warunkiem podania danych publikacyjnych danego E-booka, w tym m.in. tytułu, autora – Jean-Marc Kania, daty wydania publikacji.

c.     nie jest uprawniony do rozpowszechniania, ani udostępniania w części czy w całości zakupionego E-booka od Sprzedawcy;

d.    nie jest uprawniony do kopiowania, drukowania czy dokonywania jakichkolwiek zmian (np. usuwania błędów, modyfikacji treści) w tekście E-booka;

e.    nie może dokonywać zapisu aktualnego obrazu E-booka wyświetlanego na monitorze poprzez np. zrzut ekranu;

f.     nie jest uprawniony do wykorzystywania E-booka w jakichkolwiek celach komercyjnych, w tym sprzedaży E-booka lub jego wypożyczania;

g.    nie jest uprawniony do przepisywania w części oraz całości zakupionego E-booka;

h.     nie jest uprawniony do usuwania technicznych zabezpieczeń E-booka;

i.      nie może naruszać praw przysługujących Sprzedawcy na podstawie Prawa autorskiego;

j.      nie ma prawa tworzenia audiobooka w oparciu o tekst E-booka zakupionego od Sprzedawcy.

      5.      Udzielona przez Sprzedawcę licencja Klientowi:

a.     umożliwia Klientowi korzystanie z E-booka na własny użytek, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Zakupu;

b.    ma charakter niewyłączny, niezbywalny, nieprzenoszalny i bez prawa sublicencjonowania, w tym bez prawa upoważniania osób trzecich do korzystania z zakupionego E-booka;

       6.      Licencja zostaje udzielona Klientowi przez Sprzedawcę na czas nieokreślony.

       7.      Numer licencji jest nadawany w sposób opisany w §6.1b.

       8.      Żadna nieuprawniona osoba nie powinna korzystać z zakupionego E-booka, o co winien zadbać Klient. Licencja na korzystanie z E-booka została udzielona przez Sprzedawcę wyłącznie Klientowi na zasadach obowiązujących w niniejszym Regulaminie Zakupu.

       9.      Składając zamówienie na E-booka, Klient oświadcza, że zapoznał się m.in. z postanowieniami licencji, opisanymi w niniejszym paragrafie i w pełni ją akceptuje.

     10.     Niespełnienie warunków licencji przez Klienta może skutkować dochodzeniem przez Sprzedawcę naprawienia wyrządzonej szkody zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1.    Sprzedawca nie gwarantuje poprawności odtworzenia (odczytania) E-booka na każdym urządzeniu. W przypadku wątpliwości, zaleca się, aby Klient zapoznał się z instrukcją urządzenia końcowego pod kątem jego zgodności z odczytywaniem plików PDF lub w formacie, w którym otrzymał plik cyfrowy zamówionego E-booka.

2.    Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi E-booków bez wad. Jeśli wystąpiłyby jakiekolwiek wady, Klient ma prawo złożyć Sprzedawcy Reklamację (§5).

3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z zobowiązań wobec Klienta, opisanych w tym Regulaminie Zakupu, z następujących przyczyn:

a.     wystąpienia siły wyższej

b.     decyzji politycznych i itp., na które nie ma wpływu Sprzedawca, a mających wpływ na realizację zamówienia

c.     spowodowanych działalnością administratora serwera pocztowego

d.     braku dostawy prądu czy połączenia telefonicznego, spowodowanych przez dostawców

e.     blokowania i usuwania wiadomości e-mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.

f.      ­­leżących po stronie Klienta, np. przepełniona skrzynka mailowa lub błędnie podany adres e-mail.

4.    W przypadku, kiedy realizacja zamówienia nie będzie możliwa w ustalonym w terminie z przyczyn podanych w tym paragrafie, a Klient dokonał płatności, Sprzedawca zrealizuje zamówienie niezwłocznie po ustąpieniu tych przyczyn, chyba że Klient pisemnie zażąda zwrotu uiszczonej opłaty od Sprzedawcy. W tym celu Klient korzysta z Formularza „ODSTĄPIENIE”, aby otrzymać Formularz Odstąpienia od Zamówienia i po wypełnieniu, wysyła go zaszyfrowanego wcześniej otrzymanym od Sprzedawcy hasłem dostępu do Sprzedawcy na Jego e-mail, podany w Formularzu Odstąpienia od Zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu pełnej opłaty w 14 dniach od daty otrzymania Formularza Odstąpienia od Zamówienia w sposób opisany w niniejszym Regulaminie Zakupu.

§10

DANE OSOBOWE

      1.      Zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego <https://www.bestbooks-only.eu> oraz zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach funkcjonowania niniejszej strony internetowej zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej na niniejszej stronie internetowej https://www.bestbooks-only.eu/regulacje_prawne.htm>.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Zakupu stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

      2.      Jeśli w niniejszym Regulaminie Zakupu nie określono terminów, obowiązuje termin 14-dniowy.

      3.      Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, wynikających z niniejszego Regulaminu Zakupu E-booków jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, chyba że prawo będzie stanowić inaczej.

      4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu Zakupu z ważnych przyczyn, jak np. uwarunkowań technicznych dotyczących świadczenia usług czy zmiany przepisów prawnych. Informacja o zmianie warunków niniejszego Regulaminu Zakupu będzie podana na niniejszej stronie internetowej <https://www.bestbooks-only.eu/regulacje_prawne.htm>.

4.    Niniejszy Regulamin Zakupu wchodzi w życie z dniem 30 marca 2022 roku i dotyczy zamówień złożonych począwszy od dnia wejścia w życie.

5.    Aktualizacje niniejszego Regulaminu Zakupu dokonano w dnia: 10 lipca 2022 roku

 

BACK / POWRÓT

 

 

 

Korzystając z niniejszej strony internetowej

<https://www.bestbooks-only.eu>,

Użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń warunki podane w poniższych postanowieniach:

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

COPYRIGHT  

REGULAMIN ZAKUPU

AKCEPTUJĘ I WCHODZĘ

 

W innym przypadku, Użytkownik nie powinien przeglądać tej strony internetowej czy korzystać z niej w jakikolwiek sposób.

 

By using this website

<https://www.bestbooks-only.eu>,

the User accepts without reservation the terms and conditions set out above in the following provisions:

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

COPYRIGHT  

REGULAMIN ZAKUPU

I ACCEPT AND ENTER

 

The User should stop using this website in case of disagreement with the above-given provisions.

 

 

 

 

   INFO

 

 

FORMS

FORMULARZE

 

REGULATIONS BY LAW

REGULACJE PRAWNE

 

E-books by Jean-Marc Kania can only be purchased through this website.  In paper form publications are available through other sources indicated on this website.

CONTACT

Poprzez niniejszą stronę internetową można zakupić wyłącznie E-booki autorstwa Jean-Marc Kani. Publikacje, w formie papierowej, dostępne są poprzez inne źródła, wskazane na tej stronie.

KONTAKT

 

 

CONTACT

KONTAKT

TO ORDER

ZAMÓW

TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

TO CLAIM

REKLAMACJA

The remaining forms are listed in the Purchase Regulations

Pozostałe formularze wymienione są w Regulaminie Zakupu

 

 

PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PURCHASE REGULATION

REGULAMIN ZAKUPU E-BOOKÓW

COPYRIGHT for/dla:

> https://www.bestbooks-only-eu